Pre pokračovanie na stránku, prosím zvoľte:


Projekt 17

Spoločnosť: Kedros
Zákazník: e-on (Česká republika)
Trvanie: 6 mesiacov
Opis pozície: Pre spoločnosť E-on bola implementovaná zberová centrála - podobná ako pre SSE. Zberová centrála každodenne spracováva údaje zozbierané z elektromerov.
Moja úloha: Implementovať SQL dotazy pre reporty zobrazujúce požadované údaje pre zákazníka - čo obnášalo analýzu čo vlastne má byť zobrazené a následnú implementáciu - čo bola, vzhľadom na komplexnosť zobrazovaných údajov a veľký objem podkladových údajov, náročná úloha.
Programovacie jazyky a prostredia: SQL
Aplikácie: PL/SQL Developer, Jira, Confluence, Enterprise manager
Databáza: relačná (Oracle - 12c)
Veľkosť teamu: 4
Úloha v teame: designer, programátor, prevádzkový programátor


Projekt 16

Spoločnosť: Kedros / Skytoll
Zákazník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Trvanie: 30 mesiacov
Opis pozície:Systémy pre monitorovanie a účtovanie poplatkov za používanie cestnej siete v Čechách obsahuje veľký objem údajov, ktoré v týchto systémoch nemôžu byť uložené dlhodobo. Pre účely reportov a dohľadávania dát v minulosti bolo potrebné vybudovať DWH do ktorého sú dáta zo zdrojových systémov pravidelne prenášané. DWH bol vybudovaný kompletne od základu - čo obnášalo analýzu zdrojových sytémov, hlavne štruktúru a povahu dát ako aj systém ich vzniku, aktualizácie a retencie (doby trvania kým sú vymazané). Bolo potrebné analyzovať aj súvislosti medzi dátami v troch zdrojových systémoch, ktoré navzájom súvisia. DWH obsahuje niekoľko vrstiev medzi ktorými je dáta potrebné spracovať. Dáta sú prenášané a spracovávané každodenne.
Keďže bolo potrebné spracovávať veľké objemy dát, bolo potrebné prijať kroky k dosiahnutiu cieľa - spracovať údaje do začiatku pracovného dňa.
Spracovanie bolo implementované v jazyku PL/SQL, reporty v nástroji OBI EE.
Moja úloha: Navrhnúť a implementovať spracovanie dát zo zdrojových systémov do stage vrstvy (stage vrstva obsahuje dáta z celej histórie). Cieľom bolo implementovať čo najviac autonómny systém, ktorý dokáže spracovať dáta aj po prípadných výpadkoch a vyžaduje minimálny zásah operátora, pričom je systém prenosu konfigurovateľný - pretože počet prenášaných tabuliek je viac ako 500. Momentálne je systém prevádzkovaný a zásahy robím len ojedinele - po zmenách v zdrojových systémoch alebo výnimočne pri zlyhaní prenosu.
Programovacie jazyky a prostredia: SQL, PL/SQL
Aplikácie: PL/SQL Developer, MS Office, Jira, Confluence, Enterprise manager
Databáza: relačná (Oracle - 12c)
Veľkosť teamu: 6-10 (podla potreby)
Úloha v teame: analytik, designer, programátor, prevádzkový programátor


Projekt 15

Spoločnosť: Kedros
Zákazník: Stredoslovenské elektrárne
Trvanie: od decembra 2015
Opis pozície: Elektrárne potrebujú vytvoriť zberovú centrálu, ktorá pravidelne zbiera údaje z elektromerov a ukladá ich na jednom mieste. Elektromery komunikujú cez modemy, alebo mobilnú sieť. Údaje sú ukladané v 15 minútových, jednodenných alebo mesačných intervaloch - podľa tzv. OBIS kódov. Zberová centrála uchováva všetky tieto údaje a preto je potrebné zabezpečiť management veľkého objemu dát. Spracovanie údajov prebieha každú noc a údaje je potrebné spracovať do 9:00 kedy musia byť odoslané inštitúcii s názvom OKTE. Zberová centrála obsahuje mnoho modulov a komponent. Spracovanie beží na pozadí v noci, cez deň umožňuje prezeranie a úpravu údajov cez GUI. Väčšina spracovania je realizovaná v programovacom jazyku Java. Údaje sú ukladané do databázy Oracle.
Moja úloha: Navrhnúť a zapracovať požadované databázové zmeny - zmena dátového modelu ako aj programové moduly, dohľad nad spracovaním, nastavovanie parametrov databázy, návrh zmien pre urýchlenie spracovania, príprava skriptov pre nasadenie (release), podpora počas nasadzovania, riešenie prevádzkových problémov.
Operačné systémy: Linux (Red Hat 4.4.7-3), Windows 7 / 10
Programovacie jazyky a prostredia: SQL, PL/SQL
Aplikácie: PL/SQL Developer, MS Office, SVN, Jira, Confluence, Zabbix, EA
Databáza: relačná (Oracle - 12c)
Veľkosť teamu: 10-20 (podla potreby)
Úloha v teame: analytik, designer, programátor, prevádzkový programátor


Projekt 14

Spoločnosť: First Data Slovensko
Zákazník: Banky (mimoslovenské)
Trvanie: 4 roky
Opis pozície: FirstData poskytuje zákazníkom virtuálne POS terminály, produkt sa nazýva IPG (Internet Payment Gateway). Vrstvy sú rozdelené na aplikačnú a databázovú. Aplikačná vrstva je implementovaná v jazyku Java, databáza je použitá od firmy Oracle.
Moja úloha: Navrhnúť a implementovať databázové zmeny pre potreby aplikácie. Konzultácie s kolegami ohľadne riešenia nových úloh alebo prevádzkových činností. Príprava a nasadzovanie databázových zmien do prevádzky. Prevádzka nie je pri nasadzovaní prerušená, preto je potrebná obozretnosť, dôslednosť a adekvátna príprava. Medzi moje úlohy patrí aj udržiavanie konzistentných stavov databázových objektov naprieč rôznymi databázami (vývojová, testovacia, UAT, produkcia) a verziou v nástroji GIT. Nedávno bol IPG produkt nasadený v Brazílií a Indii, kde bolo potrebné vytvoriť celé prostredie nanovo. Pre potreby disaster-recovery je používaná replikácia údajov medzi dvoma databázami pomocou software Shareplex. Databáza obsahuje veľké množstvo záznamov, preto niektoré zmeny vyžadujú špeciálne postupy.
V rámci projektu IPG som v spolupráci s kolegami vytvoril proprietárny systém na nasadzovanie databázových zmien - zabezpečoval management skriptov - správne poradie spustenia, zamedzenie duplicitného spustenia, logovanie spustení a prípadných chýb.
Operačné systémy: Windows 7, SuSE Linux
Programovacie jazyky a prostredia: SQL, PL/SQL, Unix shell, Windows BAT súbory
Aplikácie: SQL*Plus, TOAD, PLSQL Developer, GIT, Jira, Confluence, Gerrit, MS Office
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 8-15 (podla potreby)
Úloha v teame: designer, programátor, prevádzkový programátor


Projekt 13

Spoločnosť: First Data Slovensko
Zákazník: Banky (slovenské aj mimoslovenské)
Trvanie: 2 roky
Opis pozície: Firma poskytuje široké spektrum služieb bankám (slovenkým a mimoslovenským) - vydávanie kariet, autorizácie, spracovanie dát, reporty, risk monitoring, operatívne riešenie potrieb.
Moja úloha: Spracovanie údajov v pozadí (backend) od / pre banky. Pozícia zahŕňa import údajov (najčastejšie z textových súborov), spracovanie údajov (transformácia, rekonciliácia), generovanie reportov a exportov. Spracovanie je relizované tzv. dávkovým spracovaním - t.j. pomocou unixových skriptov, ktoré využívajú pripojenie do databázy, v ktorej sú nielen uložené dáta, ale aj programové moduly.
Operačné systémy: AIX, Windows XP
Programovacie jazyky a prostredia: SQL, PL/SQL, Unix shell, xml, xsl
Aplikácie: PLSQL Developer, MS Office, Subversion
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 1-10 (podla potreby)
Úloha v teame: analytik, designer, programátor, prevádzkový programátor


Projekt 12

Spoločnosť: IBM Slovensko
Zákazník: Slovak Telekom
Trvanie: 6 mesiacov
Opis pozície: Euro konverzia DWH. V dátovom sklade je potrebné identifikovať entity pre konverziu historických dát, stanoviť algoritmy na konverziu, modifikovať prislušné ETL procesy a zosynchronizovať prechod na spoločnú menu Euro.
Moja úloha: Analýza spracovania dát, analýza ETL procesov, návrh a implementácia konverzie historických dát.
Operačné systémy: Windows XP, HP Unix
Programovacie jazyky a prostredia: Informatica Power Center, SQL, PL/SQL
Aplikácie:PLSQL Developer, MS Office, Subversion
Databáza:relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 10
Úloha v teame: programátor


Projekt 11

Spoločnosť: IBM Slovensko
Zákazník: Slovak Telekom
Trvanie: 4 mesiace
Opis pozície: Support a maintenance DWH. Na základe požiadaviek na zmeny a reportovaných operatívnych problémov boli vykonávané zmeny a zásahy do DWH.
Moja úloha: Analýzy aktuálneho a cieľového stavu, návrh a implementácia riešenia, tvorba testovacích scenárov.
Operačné systémy: Windows XP, HP Unix
Programovacie jazyky a prostredia: Informatica Power Center, SQL, PL/SQL
Aplikácie:PLSQL Developer, MS Office, Subversion
Databáza:relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 10
Úloha v teame: programátor


Projekt 10

Spoločnosť: IBM Slovensko
Zákazník: Slovak Telekom
Trvanie: 1 mesiac
Opis pozície: Neštrukturovaná archivácia pre telekomunikačného operátora. Operátor musí niektoré informácie uchovávať počas predpísaného obdobia. Na tento účel slúži archív súborov, ktoré sa v ňom uchovávajú určený čas. Na tento účel bol použitý produkt IBM Tivoli storage manager + skripty pre archiváciu a obnovu, v prostredí cygwin.
Moja úloha: Implementácia skriptu pre archiváciu + asistencia pri konfiguracii, odlaďovaní, testovaní a nasadzovaní; ako aj tvorba testovacích scenárov.
Operačné systémy: Windows XP, HP Unix
Programovacie jazyky a prostredia: Unix shell (bash)
Aplikácie:Tivoli storage manager, cygwin
Databáza:
Veľkosť teamu: 5
Úloha v teame: programátor


Projekt 9

Spoločnosť: IBM Slovensko
Zákazník: Slovak Telekom
Trvanie: 19 mesiacov
Opis pozície: Budovanie DWH pre telekomunikačného operátora. DWH by mal slúžiť na analýzu rôznych oblastí - predaj služieb, počet porúch a rýchlosť ich odstránenia, predikcia správania sa zákazníkov, revenue assurance, atď. Tím, ktorý sa skladá z pracovníkov Slovak Telekomu ako aj pracovníkov IBM (+ subcontractorov), je rozdelený na tzv. mikrotímy, ktorých člemni sú business užívatelia (definujú požiadavky na dáta a design reportov), frontent členovia (realizujú reporty) a backend členovia (vytvárajú moduly pre spracovanie dát). Analýzu, návrh a implementáciu robíme spoločne - backend + frontend + užívatelia (užívatelia len analýzu).
Moja úloha: Som členom backend tímu, primárne navrhujem technickú realizíciu a implementujem riešenie, zúčastňujem sa aj analýzy požiadaviek. Náš mikrotím má na starosti oblasť revenue assurance, pričom som vyčlenený aj na prácu v module pre spracovanie dát o poruchách (trouble ticket management). Jedná sa o release 2 a 3. Release 1 bol už implementovaný a je v produkcii používaný užívateľmi. Releasu 2 a 3 sa zúčasťňujem od ich začiatku.
Operačné systémy: Windows XP, HP Unix
Programovacie jazyky a prostredia: Informatica Power Center, SQL, PL/SQL
Aplikácie: Toad, PLSQL Developer, MS Office, Subversion
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 50
Úloha v teame: programátor, designer, analytik (čiastočne)

Projekt 8

Spoločnosť: Allianz Slovenská poisťovňa a. s.
Trvanie: 43 mesiacov
Opis pozície: Pred zlúčením poisťovní bol v poisťovni Allianz vyvíjaný informačný systém výhradne interným vývojom. Tento informačný systém pokrýva celý proces "života" poistiek - vloženie a zmeny údajov, účtovníctvo, exporty pre hromadnú tlač, likvidácia poistných udalostí, reporty, riešenie prevádzkových problémov, atď. Na tento účel sa používa nadstavba GIOS (povodný názov OPUS), ktorý je konfigurovateľný a rozširovateľný. Informačný systém je aj po zlúčení poisťovní aktívne používaný a jeho funkcionalita rozširovaná interným vývojovým oddelením.
Moja úloha: Implementácia úloh podľa analýzy (časť analýz písaná v UML, časť slovne), konzultácii a požiadaviek. Navrhovanie technickej realizácie a samotná technická realizácia požiadaviek (design a programovanie), ktoré pozostáva z: vytvárania a modifikácie formulárov - prostredie pre užívateľov, tvorby a modifikácie uložených procedúr - spracovanie poistných zmlúv a investovania, vytvárania a modifikácie reportov. Ďalej je to prevádzka investičných procesov, ktorá zahŕňa dohliadanie na správne spracovanie, oprava prípadných chýb, prevádzkové/operatívne zásahy pri nesprávne vložených údajoch, dodávanie ad-hoc zostáv vyžiadaných odb. úsekom, atď.
Hlavné zameranie mojej práce je na implementáciu investičného spracovania. Klientom poisťovne je poskytnutá široká škála možností pri investičnom poistení, ktorá sa neustále rozširuje a čiastočne mení. Všetky možnosti musia byť podchytené a ošetrené v informačnom systéme spoločnosti. Ako príklad možno uviesť: nákup investičných jednotiek, čiastočný odkup, plný odkup, presun jednotiek, mimoriadne investovanie, splatený stav (redukcia zmluvy), korekcie pri neskorom doručení žiadosti (a tým aj neskorom spracovaní), atď.
Investičné spracovanie je, takpovediac, kritické z dôvodu neustáleho pohybu cien jednotiek na akciových / dlhopisových fondoch. Preto je programovanie a testovanie systému náročné a vyžaduje dôslednosť a presnosť.
Operačné systémy: Windows 2000, XP, HP Unix
Programovacie jazyky a prostredia: SQL, PL/SQL, Form builder, čiastočne: Oracle Designer, Report Builder.
Aplikácie: Toad, Visual source safe, Lotus Notes, MS Office
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu: 8 - 3
Úloha v teame: designer, programátor, prevádzkový programátor, analytik (čiastočne)


Projekt 7

Spoločnosť: Asset Soft a. s.
Trvanie: 8 mesiacov
Opis pozície: Implementácia Datawarehouse pre Daňové riaditeľstvo. Primárne zdroje dát boli zbierané z produkčného systému, ktorý implementovala a spravovala tretia strana. Tá istá firma generovala pre potreby DWH textové súbory s údajmi, ktoré boli zmenené od posledného extraktu. Naša firma spracovávala tieto textové súbory a plnili sme nimi relačné databázy Informix - vrstvy: bázická, historická a star. Multidimenzionálna vrstva bola implementovaná v MS Olap serveri.
Išlo o vybudovanie DWH od základu - analýza, návrh a implementácia. Plnenie prebiehalo v dvoch etapách: primárne (prvotné naplnenie) a inkrementálne (zapracovanie zmien). Databáza Informix bola prevádzkovaná u zákazníka na OS AIX. Vývojový OS bol použitý Red Hat Linux.
Moja úloha: Implementácia úloh podľa dodanej analýzy v produkte Informatica Power Mart (ETL nástroj) - vývoj dátových púmp.
Operačné systémy: Windows NT 4.0 / 2000, Linux
Programovacie jazyky: SQL, procedurálny jazyk v db Informix.
Databáza: relačná (Informix)
Veľkosť teamu: 12
Úloha v teame: programátor


Projekt 6

Spoločnosť: Asset Soft a. s.
Trvanie: 3 mesiace
Opis pozície: Implementácia programu Realizácia výplat poistných udalostí (pre Slovenskú poisťovňu). Databázy boli rozdelené na lokálne a centrálnu. Pre lokálne databázy bol použitý systém MS Access, pre centrálnu systém Oracle. Užívateľské rozhranie bolo implementované v produkte C++ Builder. Prístup z C++ Buildera do databáz bol realizovaný pomocou ODBC driverov.
Moja úloha: Implementácia úloh podľa dodanej analýzy v produkte C++ Builder. Zmeny v databáze (Oracle) podľa požiadaviek.
Operačné systémy: Windows NT 4.0
Programovacie jazyky: C++, SQL, PL/SQL.
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu : 4
Úloha v teame: programátor, správca databázy (db Oracle)


Projekt 5

Spoločnosť: Asset Soft a. s.
Trvanie: 4 mesiace
Opis pozície: Firma Asset vybudovala DWH pre Slovenskú poisťovňu. Podľa požiadaviek klienta sa vykonávali úpravy.
Moja úloha: Úpravy podľa dodanej analýzy do existujúcej aplikácie nad Datawarehouse - Form Builder.
Operačné systémy: Windows NT 4.0
Programovacie jazyky: SQL, PL/SQL, Form Builder
Databáza: relačná (Oracle)
Veľkosť teamu :
Úloha v teame: programátor


Projekt 4

Spoločnosť: Slovenské telekomunikácie, a. s.
Trvanie: 15 mesiacov
Opis pozície: Správa datawarehouse v oddelení dátové centrum. Z oblastí kde sú primárne zhromažďované údaje sa denne prenášajú údaje do datawarehouse. Údaje sa prenášajú službou ftp vo forme textových súborov a následne zapracovávajú do temporárnej, relačnej a multidimenzionálnej databázy. V prípade, že sa vyskytli prevádzkové problémy bolo ich potrebné operatívne riešiť.
Moja úloha: Tvorba programov na denné monitorovanie a vyhodnocovanie zapracovania.
Kontrola denného zapracovania a logových súborov.
Správa databázy Oracle Express (vytváranie užívateľov, zálohovanie, ...).
Kontrola programových modulov.
Príprava výkazov, štatistík a výberov pre užívateľov.
Operačné systémy: Windows 95, HP Unix
Programovacie jazyky: SQL, PL/SQL, C/C++, Unix shell
Databáza: relačná (Oracle) a multidimenzionálna (Oracle Express)
Veľkosť teamu :
Úloha v teame: prevádzkový programátor / správca databázy


Projekt 3

Spoločnosť: APIS spol. s r.o.
Trvanie: 1 mesiac
Opis pozície: Vývoj programu pre nákladné váhy. Na základe zadania typu vozidla a odváženia jednotlivých náprav (kolies) sa určilo, či dané vozidlo prekračuje povolené hodnoty. Ak áno, program vypočítal výšku pokuty.
Programový balík zahŕňal: komunikáciu s váhami cez sériový port, výpočet pokuty podľa zadania typu vozidla a nameraných hmotností, tlač údajov, uloženie údajov do súboru a jeho prenos do PC (jeden krát denne).
Moja úloha: spočívala v naprogramovaní komunikácie PTC - váhy a prenos súboru z PTC do PC.
Operačné systémy: MS Dos
Programovacie jazyky: Borland C++ 3.1
Veľkosť teamu: 3
Úloha v teame: Programátor


Projekt 2

Spoločnosť: APIS spol. s r.o.
Trvanie: 8 mesiacov
Opis pozície: Analyzovanie a úpravy existujúceho balíka: podpisové vzory. Bolo potrebné analyzovať existujúci program (tisíce riadkov zdrojových kódov) a vykonať zmeny podľa potreby zákazníka.
Program bol rozdelený na "centrálu" a "pobočky". Na pobočkách sa snímali podpisy klientov a ukladali do lokálnej databázy podpisov. Cez noc sa nové podpisy prenášali do centrály. Po spracovaní prenesených podpisov na centrále sa prenášali podpisy na pobočky tak, aby každá pobočka obsahovala úplnú databázu podpisov.
Užívateľské prostredie bolo vyvinuté v Borland C++ 3.1 a pre databázové operácie sa využívala knižnica CodeBase.
Operačné systémy: MS Dos
Programovacie jazyky: Borland C++ 3.1, CodeBase
Veľkosť teamu: 2
Úloha v teame: Programátor


Projekt 1

Spoločnosť: Fakulta prírodných vied, Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Trvanie: posledné dva ročníky vysokej školy
Opis pozície: Výskum k diplomovej práci
Vývoj programového balíka na simulovanie učenia Kohonenovej neurónovej siete a testovanie jej vlastností. Balík zahŕňal programy na: učenie siete, testovanie ramena robota v 2D a 3D priestore (rameno bolo "riadené" naučenou sieťou) a generovanie vhodných vzoriek pre učenie siete.
Operačné systémy: Windows 9x
Programovacie jazyky: Borland C++ Builder 3.0
Veľkosť teamu: 1
Úloha v teame: Programátor (a užívateľ)